ورزشهای کششی شانه

حركت پاندولي: در حالت ايستاده و با تكيه دادن يكي از دستها به يك ميز براي حفظ تعادل و با خم شدن به جلو، دست ديگر خود را شل نگه داريد و مانند يك پاندول به جلو- عقب ، طرفين و به صورت چرخشي حركت دهيد.
چرخش به سمت داخل: در حالت ايستاده يك ميله يا عصا را از پشت همانطور كه در شكل ميبينيد نگه داريد طوريكه با يك دست محكم آن را نگه داريد و با دست ديگر تا جايي كه ميتوانيد و درد ايجاد نميشود بكشيد، سپس بمدت ٣٠ ثانيه در حالت حداكثر كشش بدون درد اين وضعيت را حفظ كنيد و بعد ٣٠ ثانيه استراحت كرده و ٥ تا ١٠ بار با تكرار براي سمت مقابل اين حركت را روزانه انجام دهيد.
كشش به سمت مقابل بازو: در حالت ايستاده و به نرمي و آهستگي آرنج دست خود را با دست مقابل گرفته و تا جاييكه درد ندارد به سمت كتف مقابل بكشيد، اين كشش را براي ٣٠ ثانيه حفظ كنيد و سپس ٣٠ ثانيه استراحت به دست بدهيد و بعد براي سمت مقابل اين حركت را تكرا كنيد، طوريكه ٥-١٠ بار اين نرمش در روز براي هر طرف انجام شود.