ورزشهاي تقويت عضلات شانه

چرخش خارجي: با يك باند كشي به طول حدود ٣ فوت ( ١متر=٣ فوت)، يك لوپ يا حلقه همانطور كه در شكل ميبينيد درست كنيد و سپس يك سر آن را به دستگيره در يا محل ثابتي ببنديد، بعد با در دست گرفتن سر ديگر آن و در حاليكه آرنج خود را نزديك به بدن خود نگه داشته ايد، سعي كنيد دست خود را به سمت خارج بچرخانيد ؛ ٣٠ ثانيه نگه داريد و دوباره به حالت اول برگرديد. اين حركت را براي دست ديگرتان تكرار كنيد و ٥-١٠ بار در روز انجام دهيد.
كشش مستقيم: در حاليكه باند كشي خود را به در بسته ايد از روبرو همانطور كه ميبينيد، سر باند را در دست گرفته و در حاليكه آرنج خود را در كنار بدن قرار داده ايد، به سمت عقب و سپس به جلو اين باند را بكشيد و سپس با دست ديگر خود اين حركت را تا پنج بار در روز انجام دهيد.
كشش داخلي: با همين باند كشي و همانطور كه در شكل ميبينيد سعي كنيد دست خود را به سمت بدن خود كشيده يا نزديك كنيد و بعد دوباره به حالت اول برگرديد.
حمل وزنه در حالت افقي: در حاليكه به شكم دراز كشيده ايد، سعي كنيددر حاليكه دست خود را به حالت آويزان نگه داشته ايد، يك وزنه با وزن تقريبي ٥ پوند يا حدود ٢ كيلوگرم را به سمت بالا تا حدود چشمهاي خود بياوريد و ٥ ثانيه نگه داريد و سپس به حالت اوليه برگرديد، با دست مقابل نيز اين حركت را ملا تا پنج بار در روز انجام دهيد.