ورزشهای تقویت عضلات شانه

یکشنبه 07 ژوئن 2020

چرخش خارجی:

با یک باند کشی به طول حدود ٣ فوت ( ١متر=٣ فوت)، یک لوپ یا حلقه همانطور که در شکل میبینید درست کنید و سپس یک سر آن را به دستگیره در یا محل ثابتی ببندید، بعد با در دست گرفتن سر دیگر آن و در حالیکه آرنج خود را نزدیک به بدن خود نگه داشته اید، سعی کنید دست خود را به سمت خارج بچرخانید ؛ ٣٠ ثانیه نگه دارید و دوباره به حالت اول برگردید. این حرکت را برای دست دیگرتان تکرار کنید و ۵-١٠ بار در روز انجام دهید. ورزشهای تقویت عضلات شانه

کشش مستقیم:

در حالیکه باند کشی خود را به در بسته اید از روبرو همانطور که میبینید، سر باند را در دست گرفته و در حالیکه آرنج خود را در کنار بدن قرار داده اید، به سمت عقب و سپس به جلو این باند را بکشید و سپس با دست دیگر خود ا

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod